JFKS Photo Week Schedule 2014

The school photographer will be at JFKS this week. Please check the Photo Schedule below for your child’s class and the assigned time slot. He will take class as well as individual pictures.

(Schedule as of September 22 / Subject to change!)

MONDAY, September 22

08.05: 3b (Mattern)
08.20: 3d (Jones)
08.55: 3c (Densley)
09.15: 5d (Berduo)
09.30: 3e (Mayer)
09.50: Eka (Hoedt)
10.05: Ekb (Munsick)
10.40: 5e (Ontrop)
11.30: 2a (Opitz)
11.45: 9b (Moeller)
13.30: 8e (Curtis)
13.50: 7d (Ilmer)

TUESDAY, September 23

08.05: 5c (Glass)
08.20: 10a (Schultke)

08.35: 2b (Barkhymer)
09.15: 10e (Draft)
09.30: 8b (Träuptmann)
09.50: Ekc (Schnegg)
10.40: 3a (Geary-Mueller)
13.30: 6d (Swinea)
14.15: 9d (Zaplawa)

WEDNESDAY, September 24

08.05: 4e (Wingo)
08.20: 2c (Reichert)
08.35: 1e (Tenhafen)
08.55: 4a (Schorsch)
09.15: 5b (Jilbert)
09.30: 4b (Beebe)
09.50: 10f (Lang)
10.05: ES+HS Admin
10.20: ES+HS Admin
10.40: 8a (Stahl)
11.10: 6a (Peterson)
11.30: 10b (Faulkner)
11.45: 10c (Althoff)
12.05: 9a (Tessmer)
13.30: 7e (Cole)
14.15: 8c (Galloway)
14.30: 7a (Amman)

THURSDAY, September 25

08.05: 9e (Hoedt)
08.20: 1a (Müller, K.)
08.35: 1b (Elle)
08.55: 1c (Schoell)
09.15: 1d (Prenzel)
09.30: 8e (Callahan)
09.50: Eke (Dawi)
10.05: 6e (Evers)
10.40: 6c (Ziegler)
11.10: 7f (Baildon)
11.30: ES Peer Mediators
13.30: 10d (Krueger)
13.50: 7b (Beelitz)
14.15: 9f (Müller)
14.30: 12 English

FRIDAY, September 26

08.05: 2e (Lambrecht)
08.20: 2d (Betz)
08.35: 4c (Hoenicke)
08.55: 4d (Tomlinson)
09.15: 6b (Schäfer, K.)
09.50: Ekd (Fischer)
10.05: 5a (Schröder)
10.20: 7c (Martens)
11.30: 9c (Aurich)
14.15: 8f (Hale)
14.30: 11 English

Share
Posted in Uncategorized